06 ธันวาคม, 2562, 06:04:47 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: HAM-CU สมาชิกออนไลน์ระบบ Echolink มากที่สุดในโลก
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี ๒๕๕๘  (อ่าน 1861 ครั้ง)
E20ZSY
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: 13 พฤศจิกายน, 2557, 11:03:41 PM »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                            ประจำปี ๒๕๕๘
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สนง.กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จำนวน ๒๕ สมาคมฯ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี ๒๕๕๘  ดังนี้

       ๑.คุณสมบัติผู้สมัคร

       ๑.๑ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
      
       ๒. การรับสมัคร

       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๒๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้

       ๒.๒ จำนวนการรับสมัคร ไม่เกิน ๓๐๐ คน

       ๓.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

       ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
       ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
       ๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
       ๓.๔ กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวระชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

       ๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

       ๔.๑ ค่าดำเนินการอบรมและสอบ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
       ๔.๑.๑ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม ๘๐๐ บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       ๔.๑.๒ ค่าธรรมเนียมการอบรมและสอบ คนละ ๑๐๐ บาท และค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

       ๔.๒ ให้สมาคมที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

       ๕. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

       ๖. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ภาคผนวก ๓ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

       ๗. เกณฑ์การรับรองผล
       ๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
       ๗.๒ ให้มีคะแนนการสอบภาคทฤษฎี ทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
       ทั้งนี้ ผู้รับเข้าการอบรมและสอบ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับ
       ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

       ๘. การประกาศผลสอบ
           สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการสอบเฉพาะรายชื่อผู้ที่สอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.   http://www.nbtc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ ต่อ ๔๐๔ และ Call Center ๑๒๐๐
          

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗


                                                                        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    เลขาธิการ กสทช.
ที่มา : http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/!ut/p/c5/hY2xDoIwGISfyPRaKdSxFIQfpZJAEFlIB2NIBByMzy_ExUW8G7-7fKxlc0f36m_u2U-ju7OGtX7nnYJIFomkba0AqjKbUFxxpbyZX_zOJDr1giMASxIiqiNL8Q4IxZ_3efF9LTKu9iCTl6oIeV4aucaFOODD1_wLx49oMJtOw5U9hgY9bfQbIIPkJg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNE83RDVQRzVJM1Y4MDBJVEpOR0lFVDE4ODM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/library+ntc/internetsite/06tcbuslicapp/0602buspromotion/060205training_program_and_examination/060205training_program_examination_detail/81df360046300ca2be1cbe32b3496209

บันทึกการเข้า
E20ZSY
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน, 2557, 01:18:54 PM »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
                            ประจำปี ๒๕๕๘
                           -------------------------------
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สนง.กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จำนวน ๒๕ สมาคมฯ จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี ๒๕๕๘  ดังนี้

       ๑.คุณสมบัติผู้สมัคร

       ๑.๑ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
      
       ๒. การรับสมัคร

       ๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๒๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการอบรมและสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้

       ๒.๒ จำนวนการรับสมัคร ไม่เกิน ๓๐๐ คน

       ๓.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

       ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
       ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
       ๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
       ๓.๔ กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวระชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ (สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

       ๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

       ๔.๑ ค่าดำเนินการอบรมและสอบ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
       ๔.๑.๑ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่รวม ๘๐๐ บาท/คน ดำเนินการโดยสมาคมผู้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบ
       ๔.๑.๒ ค่าธรรมเนียมการอบรมและสอบ คนละ ๑๐๐ บาท และค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

       ๔.๒ ให้สมาคมที่ได้รับอนุญาต จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

       ๕. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดอบรมและสอบ
           รายละเอียดปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

       ๖. หลักสูตร
           การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้้น ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ภาคผนวก ๓ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

       ๗. เกณฑ์การรับรองผล
       ๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
       ๗.๒ ให้มีคะแนนการสอบภาคทฤษฎี ทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน
       ทั้งนี้ ผู้รับเข้าการอบรมและสอบ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้และมีสิทธิ์ได้รับ
       ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

       ๘. การประกาศผลสอบ
           สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการสอบเฉพาะรายชื่อผู้ที่สอบได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.   http://www.nbtc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ ต่อ ๔๐๔ และ Call Center ๑๒๐๐
          

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗


                                                                        นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
                                                                    เลขาธิการ กสทช.
ที่มา : http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC/!ut/p/c5/hY2xDoIwGISfyPRaKdSxFIQfpZJAEFlIB2NIBByMzy_ExUW8G7-7fKxlc0f36m_u2U-ju7OGtX7nnYJIFomkba0AqjKbUFxxpbyZX_zOJDr1giMASxIiqiNL8Q4IxZ_3efF9LTKu9iCTl6oIeV4aucaFOODD1_wLx49oMJtOw5U9hgY9bfQbIIPkJg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNE83RDVQRzVJM1Y4MDBJVEpOR0lFVDE4ODM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/library+ntc/internetsite/06tcbuslicapp/0602buspromotion/060205training_program_and_examination/060205training_program_examination_detail/81df360046300ca2be1cbe32b3496209


ลำดับที่ ครั้งที่/รุ่น วันที่อบรมและสอบ จำนวนการรับสมัคร ชื่อสมาคม ที่อยู่สมาคม/สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ HS3AK สอบ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๔ / ๒๔ ม.บ้านนันทพงษ์ ม.๗ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐ โทร. ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๘๓๘๓ , ๐๘ - ๐๒๙๑ - ๑๑๕๕

๒. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชัยนาท HS1AL สอบ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๑ / ๑๐ ม.๕ ซ.ท่าแจง ๒ ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทร.๐ - ๕๖๔๑ - ๒๔๐๔ , ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๘๘๗๑ , ๐๘ - ๓๘๗๒ - ๔๖๐๒

๓. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS สอบ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๖ / ๔ ซ.หนองมันปลา ๑๕ ถ.สกล - กาฬสินธุ์ ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐ โทร.๐ - ๔๒๙๗ - ๒๐๙๐ , ๐๘ - ๑๑๓๖ - ๒๑๑๐ , ๐๘ - ๑๗๙๙ - ๘๒๗๔

๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาจังหวัดสงขลา HS9AS สอบ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๕ ซ.๕ ถ.ราวิธี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร.๐๘ - ๑๘๙๖ - ๑๘๑๙

๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู HS4AB สอบ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๕๓ ม.๓ ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐ โทร. ๐๘ - ๕๔๖๑ - ๐๘๘๖ , ๐๘ - ๖๐๒๐ - ๘๕๗๗

๖. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปทุมธานี HS1AP สอบ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๘ / ๑ ม.๘ ต.คลอง ๑ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐๘ - ๑๙๐๖ - ๒๖๖๔

๗. สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง HS9AT สอบ ๒๕ ม.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๙๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลบางรัก อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๖๐๗ - ๖๓๗๗

๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นและซีบีจังหวัดร้อยเอ็ด HS4AR สอบ พ.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ สำนักงานนายกสมาคมฯ ๙๒ ถนนกืจไคลคลา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โทร. ๐๘ -๑๙๓๙- ๓๗๔๗ , ๐๘ - ๑๓๙๑ - ๙๙๙๙ , ๐๘ - ๙๗๑๓ - ๘๘๕๑ , ๐ - ๔๓๕๑ - ๘๑๐๔

๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจันทบุรี HS2AB สอบ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๓ ถนนศรีจันทร์ ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๗๒๓ - ๕๑๗๕ , ๐ - ๓๙๓๑ - ๓๕๒๘

๑๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP สอบ มิ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เลขที่ ๑๖ ม.๑ ตําบลเขาลำเจียก อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๘๙๖ - ๑๙๘๔

๑๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR สอบ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๙ หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๔๖๘ - ๓๙๒๘

๑๒. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกาฬสินธุ์ HS4AG สอบ ก.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๓ /๑ ถนนหน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๘๕๖๒ - ๖๙๕๘

๑๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก HS6AP สอบ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ตู้ ปณ.๕๔ ไปรษณีย์พิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๖๒๐๘ - ๓๙๖๙ , ๐๘ - ๔๖๒๐ - ๗๓๔๕

๑๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ สอบ ส.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๖๕ ม.๕ ตําบลศาลาชัย อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔๐ โทร. ๐ - ๓๒๖๘ - ๘๖๒๕ , ๐๘ - ๙๔๑๑ - ๑๔๔๔

๑๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง HS8AR สอบ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๖๕ - ๑๖๗ หมู่ที่ ๑ ถ.สะพานปลา ตําบลปากน้ำ อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๗๗๘๒ - ๑๙๓๖ , ๐๘ - ๑๗๘๘ - ๗๒๗๒

๑๖. สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง HS2AR สอบ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๓ / ๑๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ๓๑๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๙๔๕ - ๙๗๗๕ , ๐๘ - ๑๘๖๕ - ๔๙๙๐

๑๗. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL สอบ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๐ / ๑ ถ.พิพัฒน์มงคล ตําบลกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๗๔๙ - ๙๕๓๙ , ๐๘ - ๕๗๕๑ - ๔๑๔๑ , ๐ - ๔๒๘๑ - ๑๕๙๙

๑๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร HS7AT สอบ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๐๐๐ / ๒๖ ถนนสรศักดิ์ ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐ - ๓๔๔๑ - ๑๒๘๖

๑๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR สอบ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๒๙ ม.๓ ตําบลพงสวาย อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. ๐ - ๓๒๓๒ - ๕๘๒๖ , ๐๘ - ๔๘๓๐ - ๓๓๓๓

๒๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB สอบ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๔๔๔ ม.๓ ซ.เทศบาล ๖ ถ.สระบุรี - หล่มสัก ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐ โทร. ๐๘ - ๑๖๔๒ - ๖๓๙๔ , ๐๘ - ๖๖๘๐ - ๑๙๖๘ โทรสาร ๐ - ๕๖๗๘ - ๑๑๙๖

๒๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS สอบ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๕๓ ม.๓ ถ.สุพรรณ - ชัยนาท ตําบลท่าระหัส อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร. ๐๘ - ๑๖๔๒ - ๖๓๙๙ , ๐๘ - ๙๒๐๐ - ๑๖๙๔

๒๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว ตําบลบางคล้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ โทร. ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๕๕ , (โทรสาร)๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒

๒๓. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดี ตําบลบางคล้า อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทร. ๐ - ๗๗๖๘ - ๗๖๓๐ , (โทรสาร)๐๗ - ๗๒๗ -๒๓๒๘

๒๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN สอบ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ อาคารกาญจนาภิเษกเศษ1810 / 32 ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐ - ๗๕๓๑ - ๒๑๕๕ , ๐๘ - ๓๙๕๖ - ๒๐๕๓

๒๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐ , (โทรสาร)๐๒ - ๓๙๔ - ๔๔๖๔

[/b][/size][/font]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน, 2557, 10:05:43 PM โดย E20ZSY » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Non Search Engine Bot Detect"; }else{ echo "Search Engine Bot Detect
"; // Read entries file into an array. $text = file($file); // How many entries we have. $lines = count($text); // เปลี่ยน เลข 5 เป็นเลขอื่น ถ้าต้องการให้แสดงมากกว่า 5 ตัว for ($i=$lines-1;$i>=$lines-2;$i--) { $info = explode("|",$text[$i]); $day = explode("/",$info[0]); $m = number_format($day[1]); $tm = explode(":",$info[1]); $agent = $info[2]; $ip = $info[3]; $out = " ".$agent." ( $ip) "; if(date('d',time()) == $day[0]){ $out .= " Today"; }else{ $out .=" Date : ".$day[0]." ".$month[$m]." ". ($day[2]); } $out .= " Time ". $tm[0]. ".".$tm[1]."
"; echo $out; } } fclose($fh); } ?>